Курси валют

купівля / продаж курс НБУ
долар США
євро
російський рубль
Конвертер валют
Із:
В:
Сума:
 
Головна > ПРО БАНК > Архів новин > Повідомлення про проведення чергових зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк "Демарк"
Повідомлення про проведення чергових зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Банк "Демарк"
Вівторок, 04 березня 2014

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК “ДЕМАРК”

м.Чернігів, вул. Комсомольська, 28

Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Банк “Демарк” відбудуться 04 квітня 2014 р. о 16-00 за адресою: м.Чернігів, вул.Комсомольська, 28, (корпус 2, кімн. 8) Реєстрація акціонерів та/або їх представників буде здійснюватися 04.04.2014 р. з 15.30 до 16.00 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 31 березня 2014 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів банку.

  2. Обрання лічильної комісії.

  3. Затвердження звіту Правління банку про підсумки роботи за 2013 р. та напрямки роботи на 2014 р.

  4. Затвердження звіту Спостережної Ради банку про роботу в 2013 р.

  5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 р.

  6. Про висновок зовнішнього аудитора щодо результатів діяльності банку в 2013 р.

  7. Затвердження річної фінансової звітності банку.

  8. Затвердження порядку розподілу прибутку банку.

  9. Припинення повноважень членів Спостережної ради.

  10. Обрання членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Публічного акціонерного товариства “Банк “Демарк”

(тис. грн.)

 

Найменування показника 

 

Період 

Звітний на 01.01.2014

Попередній на 01.01.2013 

Усього активів  

2 227 393

1 876 717

Основні засоби  

17 891

67 709

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

35

201

Сумарна дебіторська заборгованість  

508 629

297 280

Грошові кошти та їх еквіваленти 

102 667

119 757

Нерозподілений прибуток 

1 125

700

Власний капітал 

246 241

215 116

Статутний капітал 

176 393

176 393

Довгострокові зобов'язання 

739 851

614 895

Поточні зобов'язання 

213 896

194 112

Чистий прибуток (збиток) 

1 125

700

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1 903 835 616

1 760 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

470

500

 

Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні та у робочий час за місцезнаходженням Банку “Демарк” (м.Чернігів, вул. Комсомольська, 28) у приймальні Голови Правління, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Оніщенко Лідія Олексіївна.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 40 від 03.03.2014 р.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ПРАВЛІННЯ БАНКУ “ДЕМАРК” Л.О.ОНІЩЕНКО