Курси валют

купівля / продаж курс НБУ
долар США
євро
російський рубль
Конвертер валют
Із:
В:
Сума:
 
Головна > ПРО БАНК > Архів новин > Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Демарк"
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Демарк"
Понеділок, 08 квітня 2013

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Демарк"

 

1. Загальні відомості                                                             

1.1 Повне найменування емітента

1.2 Організаційно-правова форма емітента

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.4 Місцезнаходження емітента

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

1.6 Електронна поштова адреса емітента

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації

1.8 Вид особливої інформації

 

 

Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Демарк"

Публічне акціонерне товариство

19357516

14000, м.Чернiгiв, вул.Комсомольська, б.28

(0462)626-686 (0462)626-686

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

www.bankdemark.com

 

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму,

що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

  2. Текст повідомлення

Черговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства “Банк “Демарк”, якi вiдбулися 05 квiтня 2013 року, було прийняте рiшення про збiльшення статутного капiталу на 50 млн. грн. Збiльшення статутного капiталу банку вiдбудеться шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв грошовими коштами у нацiональнiй валютi України.
Прийнято рiшення про приватне розмiщення простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 копiйок кожна, у кiлькостi 500 млн. штук, на загальну суму 50 млн.грн. Приватне розмiщення буде здiйснюватися банком самостiйно, виключно серед акцiонерiв банку, без залучення iнших iнвесторiв. Форма iснування акцiй, що розмiщуються – бездокументарна.
Акцiї пропонуються до розмiщення по номiнальнiй вартостi – 10 копiйок за одну акцiю.
При проведеннi приватного розмiщення акцiй не планується змiна власника значного пакета акцiй. Спiввiдношення суми простих iменних акцiй, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу банку на дату прийняття рiшення Загальними зборами складає 28,41 %.
Права, якi отримують акцiонери Банку, у повному обсязi вiдповiдають правам акцiонерiв, згiдно чинного законодавства України та Статуту Банку, не змiнюються та не обмежуються.
Оплата за акцiї здiйснюється виключно грошовими коштами у нацiональнiй валютi України.
Мета розмiщення цiнних паперiв та напрями використання отриманих коштiв – збiльшення статутного капiталу Банку, пiдвищення лiквiдностi та платоспроможностi, розвиток поточної дiяльностi, в тому числi кредитування юридичних та фізичних осіб.На дату прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй черговими зборами акцiонерiв Банку вiдсутня iнформацiя про кiлькiсть акцiй, яку має намiр придбати кожний акцiонер. Конвертацiя акцiй на етапi приватного розмiщення не передбачається.

3. Підпис

Голова Правлiння Онiщенко Лiдiя Олексiївна підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.