Курси валют

купівля / продаж курс НБУ
долар США
євро
російський рубль
Конвертер валют
Із:
В:
Сума:
 
Головна > ПРО БАНК > Архів новин > Повідомлення про проведення чергових зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК “ДЕМАРК”
Повідомлення про проведення чергових зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК “ДЕМАРК”
П'ятниця, 01 березня 2013

Повідомлення про проведення чергових зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК “ДЕМАРК”

м.Чернігів, вул. Комсомольська, 28

Чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Банк “Демарк” відбудуться 05 квітня 2013 р. о 16-00 за адресою: м.Чернігів, вул.Комсомольська, 28, (корпус 2, кімн. 8) Реєстрація акціонерів та/або їх представників буде здійснюватися 05.04.2013 р. з 15.30 до 16.00 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 01 квітня 2013 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів банку.

 2. Обрання лічильної комісії.

 3. Затвердження звіту Правління банку про підсумки роботи за 2012 р. та напрямки роботи на 2013 р.

 4. Затвердження звіту Спостережної Ради банку про роботу в 2012 р.

 5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 р.

 6. Про висновок зовнішнього аудитора щодо результатів діяльності банку в 2012 р.

 7. Затвердження річної фінансової звітності банку.

 8. Затвердження порядку розподілу прибутку банку.

 9. Збільшення статутного капіталу банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

 10. Про приватне розміщення акцій.

 11. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

 12. Визначення уповноваженого органу банку, якому надаються повноваження щодо: прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено); затвердження результатів приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, унесених в оплату за акції (у разі потреби); письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

 13. Визначення уповноважених осіб банку, яким надаються повноваження: отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій); проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обовязкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій.

 14. Внесення змін до Статуту банку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Публічного акціонерного товариства “Банк “Демарк”

(тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний на 01.01.2013

Попередній на 01.01.2012 

Усього активів  

1 876 717

1 526 775

Основні засоби  

67 709

44 549

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

0

Запаси 

201

41

Сумарна дебіторська заборгованість  

297 280

2 289

Грошові кошти та їх еквіваленти 

119 757

98 064

Нерозподілений прибуток 

700

631

Власний капітал 

215 116

214 403

Статутний капітал 

176 393

176 393

Довгострокові зобов'язання 

614 895

535 416

Поточні зобов'язання 

194 112

173 466

Чистий прибуток (збиток) 

700

594

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1 760 000 000

1 730 410 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

500

517

Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні та у робочий час за місцезнаходженням Банку “Демарк” (м.Чернігів, вул. Комсомольська, 28) у приймальні Голови Правління, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Оніщенко Лідія Олексіївна.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ БАНКУ “ДЕМАРК” Л.О.ОНІЩЕНКО