Курси валют

купівля / продаж курс НБУ
долар США
євро
російський рубль
Конвертер валют
Із:
В:
Сума:
 
Головна > ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ > Фiнансова квартальна звiтнiсть
Основні показники Банку за IІІ квартал 2014 року

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за  IІІ квартал 2014 року

                                                                                                                                    (тис. грн.)

Найменування статті Звітний періодПопередній період
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 2281 102667
Кошти обов"язкових резервів банку в Національному банку 0 7130
Кошти в інших банках, у тому числі 1 207177
В іноземній валюті 1 201235
Резерви під знецінення коштів в інших банках 11324 60
Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі 946530 1326983
Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі 937767 1304305
В іноземній валюті 78432 109835
резерви під знецінення  кредитів та заборгованості клієнтів 492750 94794
Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: 8763 22678
В іноземній валюті 1331

2235

Резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів 57964 43629
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі 3275 8333
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж  0  0
Інвестиційна нерухомість 24678 47321
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 12 12
Основні засоби та нематеріальні активи 15802 17891
Інші фінансові активи 70 508094
Резерви під інші фінансові активи 1995 1892
Інші активи, у т. ч. 526 1785
Резерви під інші активи 781 999
 Усього активів, у тому числі 993175

2227393

в іноземній валюті 83381 877742
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків, у тому числі 26519 238170
в іноземній валюті 0 224170
Кошти клієнтів, у тому числі 1119617 1230680
Кошти юридичних осіб, у тому числі 35165

195321

В іноземній валюті 19484

29328

Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі 14064 58672
В іноземній валюті 18

2319

Кошти фізичних осіб, у т. ч.: 1084452 1035359
в іноземній валюті 281418 211594
Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі 354317

121363

В іноземній валюті 109274 4265
Резерви за зобов"язаннями 100 325
Інші фінансові забов"язання 2219 508950
Інші зобов"язання 6877 3027
Усього зобов"язань, у тому числі 1155332 1981152
В іноземній валюті 300904 972722
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

206000

176000

Емісійні різниці

393

393
Незареєстровані внески до статуного капіталу 0  30000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (407922) 1125
Резервні та інші фонди банку 33976 32851
Резерви переоцінки 5396 5872
Усього власного капіталу (162157) 246241
Усього зобов"язань та власного капіталу
993175 2227393


Примітка "Окремі показники діяльності банку"

за IІІ квартал 2014 року


РядокНайменування рядкаНа звітну
дату
Нормативні
показники
1 Регулятивний капітал банку (тис. грн) 177263 120000
2 Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)1

11.38

не менше 10
3 Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів 11.31 не менше 9
4 Поточна ліквідність (%) 0.00 не менше 30
5 Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента 23.23 не більше 15
6 Великі кредитні ризики (%) 704.46 не більше 800
7 Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%) 0.02 не більше 2
8 Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%) 0.02 не більше 10
9 Рентабельність активів  (%) -27.55 х
10 Кредитні операції, що класифіковані за І  категорією якості (тис.грн) 84096 х
10.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн) 831 х
11 Кредитні операції, що класифіковані за ІІ категорією якості(тис. грн) 389462 х
11.1 Сформований резерв за такимии операціями (тис. грн) 52445 х
12 Кредитні операції, що класифіковані за ІІІ категорією якості (тис. грн) 673905 х
12.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 194946 х
13 Кредитні операції, що класифіковані за ІV категорією якості (тис. грн) 199232 х
13.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 143061 х
14 Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості (тис. грн) 161641 х
14.1 Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.) 159531 х
15 Чистий прибуток на одну просту акцію (тис. грн.) 0.00 х
16

Сума сплачених дивідендів за 2012 рік на одну:

0.00 х
16.1 Просту акцію 0.00 х
16.2 Привілейовану акцію 0.00 х
17 Перелік учасників (акціонерів) банку, які  прямо та опосередковано володіють 10% і більше відсотками статутного капіталу

Приватне підприємство “Фінінвест”: код країни-804,

пряма участь -49.76%

х


Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за IІІ квартал 2014 року

                                                                                                                                                   (тис. грн.)

Найменування статтіЗвітни періодПопередній період
За поточний кварталЗа поточний квартал наростаючим підсумком з початку рокуЗа відповідний квартал попереднього рокуЗа відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
Процентні  доходи 63309 188103

59312

170211
Процентні витрати (45252) (137745) (43416) (131300)
Чистий процентний дохід
18057 50358

15896

38911

Комісійні доходи 1570 8337

3735

10898

Комісійні витрати (60) (326) (74) (176)
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінкичерез прибутки або збитки (115)  (246) (239) (239)
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж (200)
(200)
0

0

Результат від операцій з  іноземною валютою (23902) (34182) (4358)

(2260)

Результат від преоцінки іноземної валюти 21190 15771 5214 4240
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках (410268) (415579) (9392) (15063)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

504

201

(39)

(161)

Відрахування до резервів за зобов"язаннями 423 225 2172 1134
Інші операційні доходи 2554 3060 617 1280
Адміністративні та іншу операційні витрати (15231) (35816) (13252) (37580)
Прибуток / (збиток) до оподаткування (405478) (408397) 280 984
Витрати на податок на прибуток  0  0 0 0
Прибуток / (Збиток)від діяльності, що триває (405478) (408397) 280 984
Прибуток / (збиток) (405478) (408397) 280 984
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Усього сукупного доходу (405478) (408397) 280 984
Прибуток / (збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію 0.00 0.00 0.00 0.00
скоригований чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію 0.00 0.00 0.00 0.00
Прибуток / (збиток) на акцію за квартал:
чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію 0.00 0.00 0.00 0.00
скоригований чистий прибуток / (збиток) на одну просту акцію 0.00 0.00 0.00 0.00

Примітка. Потенційні зобов"язання банку за
за IІІ квартал 2014 року

Таблиця 1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду)

                                                                                                                                           (тис. грн.)

РядокНайменування статтіЗвітний періодПопередній період
1 До 1 року

63

648

2 Від 1 до 5 років 0 1005
3 Усього

63

1653
Таблиця 2. Структура зобов"язань з кредитування
Рядок Найменування статті Звітний період Попередній період
1 Зобов"язання з кредитування, що надані 9448 58990
2 Гарантії видані 1634 822
3 Резерв за зобов"язаннями, що пов"язані з кредитуванням (100) (325)
4 Усьогозобов"язань, що пов"язані з кредитуванням, за мінусом резерву

10982

59487
Таблиця 3. Зобов"язання з кредитування у розрізі валют
Рядок Найменування статті Звітний період Попередній період
1 Гривня 10982 59487
3 Усього 10982 59487
Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання
Рядок Найменування статті Звітний період Попередній період
активи, надані в заставу забезпечене зобов"язання активи, надані в заставу забезпечене зобов"язання
1 Цінні папери в портфелі банку на продаж 3198 2600 0  0
2 Інші (гмайнові права на депозит) 183507 23483 173217 204096
3 Усього 186705 26083 173217 204096

  

3 Інші фінансові активи, що опубліковуться за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0