Курси валют

купівля / продаж курс НБУ
долар США
євро
російський рубль
Конвертер валют
Із:
В:
Сума:
 
Головна > ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Аудиторський висновок

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

 

за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства «Банк «Демарк»

 станом на кінець дня 31 грудня 2013 року

 

366

Цей «Аудиторський висновок (звіт)» адресується :

 • керівництву Публічного акціонерного товариства «Банк «Демарк»;

 • Національному банку України;

 • всім іншим можливим користувачам річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Банк «Демарк».

 

Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Банк «Демарк» (надалі – Банк «Демарк», Банк), а саме: Звіту про фінансовий стан, Звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про зміни у капіталі, складених станом на кінець дня 31 грудня 2013 року, а також Приміток до звітів (далі – річна фінансова звітність, фінансові звіти), які додаються.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у фінансових звітах у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Наша відповідальність полягає в тому, щоб висловити нашу думку щодо достовірності зазначеної фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

При оцінці суттєвості ми керувалися положеннями Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів.

Аудит включає виконання процедур, які направлені на отримання аудиторських доказів стосовно сум та інформації, яка розкрита у фінансових звітах. Вибір процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцінку ризику, суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Під час оцінки цих ризиків ми розглядали заходи внутрішнього контролю Банку щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, подана нижче фінансова звітність Банку відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, та повно подає фінансову інформацію про Банк станом на кінець дня 31 грудня 2013 року відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах відображає дійсний фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів Публічного акціонерного товариства «Банк «Демарк» на дату її складання.

Інші питання

Ми звертаємо увагу, що на сьогодні банківська система України знаходиться під впливом негативних явищ, спричинених політичною та економічною кризою в країні. Стабілізація економічного та фінансового середовища в значній мірі залежить від подальших антикризових дій керівництва країни, тому вплив зазначених обставин на результати діяльності і фінансовий стан Банку в майбутньому достовірно оцінити неможливо. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

 Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», «Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності» (затвердженого постановою Правління Національного банку України від 9 вересня 2003р. №389) інформація щодо відповідності (достовірності відображення) обсягу активів і зобов'язань банку за строками погашення, якості управління активами та пасивами Банку, достатності резервів та капіталу Банку, адекватності системи управління ризиками Банку, адекватності бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку наведено в окремому Звіті щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку, що є додатком до цього Аудиторського висновку (звіту) щодо фінансової звітності.

Додатки:

 • Аудиторський звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів за результатами перевірки Річної фінансової звітності Банку;

 •       Річна фінансова звітність Банку.

  02 квітня 2014 року

  Директор

  Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ»

   

   

  В.М. Мніщенко

  Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2315 від 30.03.2001р. (продовжено рішенням АПУ від 24.02.2012р. №228/4 до 24.02.2016р.)

   

   

   

  Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П №000043, строк дії з 12.03.2013р. до 24.02.2016р.

   

   

   

   

  Свідоцтво Національного банку України про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків №0000002 від 17.09.2012р.

   

  Сертифікат аудитора банків №0070 (продовжено рішенням АПУ від 29.10.2009р. до 01.01.2015р.)

   

   

   

  Місцезнаходження: м.Київ, вул.Генерала Наумова, 23-б

   

   

   

  Аудитор

   

   

  Г.В. Галицька

  Сертифікат аудитора банків №0180 (рішення АПУ від 31.01.2013р. №264/2)

   

   

   

  Аудитор

   

   

  Н.В. Домарєва

  Сертифікат аудитора банків №0181 (рішення АПУ від 31.01.2013р. №264/2)